Lesson 10-4
 

よく(yoku), だいたい(daitai), たくさん(takusan), すこし(sukoshi), あまり(amari), ぜんぜん(zenzen)

These adverbs are placed before verbs without particles.

 

1.  Watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu.
わたしは にほんごが よくわかります。
I understand Japanese well.

 

2.  Hiroshi san wa eego ga sukoshi wakari masu.
ひろしさんは えいごが すこし わかります。
Hiroshi understands English a little.

 

3.  Watashi wa Chuugoku go ga zenzen wakarimasen.
わたしは ちゅうごくごが ぜんぜん わかりません。
I don’t understand Chinese at all.

 

4.  Tomu san wa shigoto ga takusan arimasu.
トムさんは しごとが たくさん あります。
Mr. Tom has a lot of work.

 

5.  Watashi wa okane ga amari arimasen.
わたしは おかねが あまり ありません。
I don’t have much money.

 

<Back               Next>