Lesson3-3
 

1.  Kore wa kuruma no zasshi desu.
これは くるまの ざっし です。
This is a magazine about cars.

 

2.  Kore wa nan no hon desu ka.
これは なんの ほん ですか。
What is this book about?
※Nan no … : … of what  = about what
Sore wa Nihon go no hon desu.
それは にほんごの ほん です。
That is a book about Japanese
※country name + ご(go) : language
☆ えいご : English
 
3.  Are wa dare no kaban desu ka.
あれは だれの かばん ですか。
Whose bag is that?
※Dare no … : … of who = whose
Are wa watashi no kaban desu.
あれは わたしの かばん です。
That is my bag.

 

<Back               Next>