Lesson3-4
 

この(Kono)~, その(Sono)~, あの(Ano)~

If you want to use “kore, sore, are” with other noun, have to change to “kono~, sono~, ano~”

Kore wa … desu : this is …
Kono hon wa … desu : this book is …
× kore hon wa …
× kono wa…

 

(Person) + の(no) + です(desu)

In a sentence about posession, if already mentioned what you are talking about, you can omit noun after “(person) no”

ex) Kono keetai wa watashi no desu. (=watashi no keetai desu)
※already mentioned “keetai” in subject

 

そうです(soo desu)・ちがいます(chigai masu)

In a noun sentence, “そうです(soo desu)” and “ちがいます(chigai masu)” can used to answer “Yes or No question”.

ex) Hiroshi san wa Nihon jin desu ka.
Hai, soo desu. (= Nihon jin desu.)
Iie, chigaimasu. (= Nihon jin ja arimasen. )

 

1.  Kono kaban wa dare no desu ka.
このかばんは だれの ですか。
Whose bag is this?
※= Kore wa dare no kaban desu ka.
Watashi no desu.
わたしの です。
It’s mine.

 

2.  Ano tokee wa hiroshi san no desu ka.
あのとけいは ひろしさんの ですか。
Is that Hiroshi’s watch?
Hai, Watashi no desu.
はい、わたしの です。
Yes, It’s mine.
Iie, Watashi no ja arimasen.
いいえ、わたしの じゃありません。
No, It’s not mine.

 

3.  Sono kagi wa Tomu san no desu ka.
そのかぎは トムさんの ですか。
Is that Mr. Tom’s key?
Hai, soo desu.
はい、そうです。
Yes, it is.
Iie, chigaimasu.
いいえ、ちがいます。
No, it isn’t.

 

<Back