Lesson 5-4

1st-10th
11th-20th
21th-31th

 
 

Month: がつ(gatsu)

ichigatsu
いちがつ
January
nigatsu
にがつ
February
sangatsu
さんがつ
March
shigatsu
しがつ
April
gogatsu
ごがつ
May
rokugatsu
ろくがつ
June
shichigatsu
しちがつ
July
hachigatsu
はちがつ
August
kugatsu
くがつ
September
juugatsu
じゅうがつ
October
juuichigatsu
じゅういちがつ
November
juunigatsu
じゅうにがつ
December

 

1.  Kongetsu wa ichi gatsu desu.
こんげつは 1がつ です。
This month is January.

 

2.  Ashita wa shichigatsu tooka desu.
あしたは 7がつ とおか です。
Tomorrow is July 10th.

 

3.  Kurisumasu wa nan gatsu nan nichi desu ka.
クリスマスは なんがつ なんにち ですか。
What day and month is Christmas?
juu ni gatsu ni juu go nichi desu.
12がつ 25にち です。
It’s December 25th.

 

4.  Hiroshi san no tanjoobi wa itsu desu ka.
ひろしさんの たんじょうびは いつ ですか。
When is Mr. Hiroshi’s birthday?
hachi gatsu tsuitachi desu.
8がつ ついたち です。
It’s August 1st.

 

<Back