Lesson 9-3
 

Adj い(i) 

(Noun) wa (Adj i) desu.
(Noun) wa (Adj i)  kunai desu.

 

1.  Nihon ryoori wa osishii desu.
にほんりょうりは おいしいです。
Japanese dishes are delicious.

 

2.  Kongetsu wa isogashikunai desu.
こんげつは いそがしくないです。
I am not busy this month.

 

3.  Kono tokee wa amari yokunai desu.
このとけいは あまり よくないです。
This watch is not very good.
☆1

 

4.  Watashi no daigaku wa ookii desu.
Soshite, totemo yuumee desu.
わたしの だいがくは おおきいです。
そして、とても ゆうめいです。
My university is big. And it is very famous.

 

5.  Kono kuruma wa kakkoii desu ga, takai desu.
このくるまは かっこいいですが、 たかいです。
This car is cool, but expensive.

 

6.  Nihon no seekatsu wa doo desu ka.
にほんの せいかつは どうですか。
How is life in Japan.
Totemo tanoshii desu.
とても たのしいです。
It is very fun.

 

☆1 Yokunai desu

Negative form of “いいです(ii desu)” is “よくないです(yokunai desu)”.

 

<Back               Next>