บทที่ 10-5
 

1.  Kyoo wa isogashii desu kara ashita ginkoo e ikimasu.
きょうは いそがしいですから、 あした ぎんこうへ いきます。
เพราะว่าวันนี้ยุ่ง จึงไปธนาคารพรุ่งนี้

 

1.  Dooshite nihongo o benkyoo shimasu ka.
どうして にほんごを べんきょうしますか。
ทำไมเรียนภาษาญี่ปุ่น
Nihon no ongaku ga suki desu kara.
にほんの おんがくが すきですから。
เพราะว่าชอบดนตรีของญี่ปุ่น
Rainen nihon e ikimasu kara
らいねん にほんへ いきますから。
เพราะว่าปีหน้าจะไปญี่ปุ่น

 

<Back