บทที่2-4
 

คำช่วย ” か (Ka)” : แสดงคำถาม

1.  Anohito wa dare desu ka.
あのひとは だれ です
คนโน้นคือใคร
Anohito wa Hiroshi san desu.
あのひとは ひろしさん です。
คนโน้นคือคุณHiroshi

 

2.  Hiroshi san wa nansai desu ka.
ひろしさんは なんさい です
คุณHiroshiอายุเท่าไร
Watashi wa 34 sai desu
わたしは 34さい です。
ผมอายุ34ปี

 

3.  Hiroshi san no oshigoto wa nan desu ka.
ひろしさんの おしごとは なん です
ทำงานของคุณHiroshiคืออะไร
Watashi wa sensee desu.
わたしは せんせい です。
ผมเป็นครู

 

<Back               Next>