บทที่3-4
 

この(Kono)~, その(Sono)~, あの(Ano)~

ถ้าใช้ “kore, sore, are”กับคำนามอื่น ต้องเปลียนเป็น “kono~, sono~, ano~”

Kore wa … desu : สิ่งนี้คือ…
Kono hon wa … desu : หนังสือนี้คือ…
× kore hon wa …
× kono wa…

 

(Person) + の(no) + です(desu)

ในประโยคเกียวกับเจ้าของ ถ้าบอกแล้วว่าพูดเกียวกับอะไร ลบคำนามหลัง “(person) no”ก็ได้
เช็น…

Kono keetai wa watashi no desu. (=watashi no keetai desu)
※ในประธาน บอก “keetai”แล้ว

 

そうです(soo desu)・ちがいます(chigai masu)

ในประโยคคำนาม ใช้ “そうです(soo desu)” กับ “ちがいます(chigai masu)” ก็ได้ เพื่อตอบคำถามที่ให้ตอบใช่หรือไม่ใช่
เช็น…

Hiroshi san wa Nihon jin desu ka.
Hai, soo desu. (= Nihon jin desu.)
Iie, chigaimasu. (= Nihon jin ja arimasen. )

 

1.  Kono kaban wa dare no desu ka.
このかばんは だれの ですか。
กระเป๋านี้เป็นของใคร
※= Kore wa dare no kaban desu ka.
Watashi no desu.
わたしの です。
ของฉัน

 

2.  Ano tokee wa hiroshi san no desu ka.
あのとけいは ひろしさんの ですか。
นาฬิกาโน้นเป็นของHiroshiหรือเปล่า
Hai, Watashi no desu.
はい、わたしの です。
ใช่ ของฉัน
Iie, Watashi no ja arimasen.
いいえ、わたしの じゃありません。
ไม่ ไม่ใช่ของฉัน

 

3.  Sono kagi wa Tomu san no desu ka.
そのかぎは トムさんの ですか。
กุญแจนั้นเป็นของคุณTomหรือเปล่า
Hai, soo desu.
はい、そうです。
ใช้ ถูกต้อง
Iie, chigaimasu.
いいえ、ちがいます。
ไม่ ไม่ใช่

 

<Back