บทที่ 6-2
 

คำช่วย ”に (Ni)”

“(เวลา) kara” กับ “(เวลา) made” แสดงระยะเวลาที่กริยาต่อ แต่”(เวลา) ni” แสดงเวลาที่กริยาเกิดขึ้น

・ Watashi wa 9ji kara hatarakimasu. : ฉันทำงานตั้งแต่9โมง
・ Watashi wa 7ji ni okimasu. : ฉันตื่นนอน(ตอน)7โมง

 

1.  Watashi wa mainichi kuji kara goji made hatarakimasu.
わたしは まいにち 9じから 5じまで はたらきます。
ฉันทำงานทุกวันตั้งแต่9โมงถึง5โมง

 

2.  Ashita nanji kara nanji made benkyooshimasu ka.
あした なんじから なんじまで べんきょうしますか。
พรุ่งนี้จะเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
Gogo ichiji kara sanji made benkyooshimasu.
ごご 1じから 3じまで べんきょうします。
ตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมง

 

3.  Konban juu ichiji ni nemasu.
こんばん 11じに ねます。
เย้นนี้จะเข้านอน11โมง(5ทุ่ม)

 

4.  Ashita no asa nanji ni okimasu ka.
あしたの あさ なんじに おきますか。
พรุ่งนี้เช้าตื่นกี่โมง
Shichiji ni okimasu.
7じに おきます。
ตื่น7โมง

 

<Back               Next>