บทที่ 6-4 

รูปอดีตของคำกริยา

กรณีที่เป็นเรื่องอดีต ต้องเปลี่ยนรูปของคำกริยา.

おき ます(oki-masu) : ตื่น
おき ません(oki-masen) : ไม่ตื่น
おき ました(oki-mashita) : ตื่น (อดีต)
おき ませんでした(oki-masendeshita) : ไม่ได้ตื่น (อดีต, ปฏิเสธ)

 

1.  Kaigi wa 3ji ni owarimasu.
かいぎは 3じに おわります。
การประชุมจะเสร็จ3โมง (อนากด)

 

2.  Kaigi wa 3ji ni owarimashita.
かいぎは 3じに おわりました。
การประชุมเสร็จ3โมง (อดีต)

 

3.  Watashi wa Kinoo yasumimasendeshita.
わたしは きのう やすみませんでした。
เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้หยุด (อดีต)

 

4.  Kesa benkyoo shimashita ka.
けさ べんきょうしましたか。
เมื่อเช้าเรียนไหม (อดีต)
Hai, benkyooshimashita.
はい、 べんきょうしました。
เรียน (อดีต)
Iie, benkyooshimasendeshita.
いいえ、 べんきょうしませんでした。
เปล่า ไม่ได้เรียน (อดีต)

 

<Back