บทที่ 7-2
 

“(สถานที่) + へ(E)” : ทิศทางของเคลื่อนที่ไป

 

1.  Kaisha e ikimasu.
かいしゃへ いきます。
ไปบริษัท

 

2.  Nihon e kimasu.
にほんへ きます。
มาญี่ปุ่น

 

3.  Uchi e kaerimasu.
うちへ かえります。
กลับบ้าน

 

4.  Kinoo doko e ikimashita ka.
きのう どこへ いきましたか。
เมื่อวานนี้ไปที่ไหน
Suupaa e ikimashita.
スーパーへ いきました。
ไปซุปเปอร์มาเก็ต
Doko mo ikimasendeshita.
どこも いきませんでした。
ไม่ได้ไปที่ไหน
☆1

 

☆1 Doko mo

Doko mo ikimasen.
どこも いきません。
จะไม่ไปที่ไหน

Doko mo ikimasendeshita.
どこも いきませんでした。
ไม่ได้ไปที่ไหน

 

<Back               Next>