บทที่ 8-4
 

いっしょに~ませんか : ชวนทำด้วยกัน

~ましょう : ~เถอะ

 

1.  Isshoni eega o mimasen ka.
いっしょに えいがを みませんか。
ดูหนังด้วยกันไหม
Hai, mimashoo.
はい、 みましょう。
ดูกันเถอะ
Sumimasen, chotto…
すみません、 ちょっと・・・。
ขอโทษ แต่… (ไม่บอกทำไม)

 

<Back